Aké sú poplatky za podanie návrhu na riešenie sporu?

Sadzobník poplatkov Centra ADR tvorí Prílohu č. 1 Rokovacieho poriadku.

Výška poplatkov sa určuje podľa nižšie uvedených tabuliek podľa počtu sporných domén.

Počet sporných domén, ktoré sú predmetom návrhu Odmena experta Režijné náklady Centra ADR Poplatok za riešenie sporu hradený stranou Príplatok za zrýchlené konanie
1 až 5 domén 750,- € 400,- € 1150,- € 1150,- €
6 až 10 domén 950,- € 450,- € 1400,- € 1400,- €
11 a viac domén Výška poplatku bude určená osobitne Centrom ADR

 

Počet sporných domén, ktoré sú predmetom návrhu Celková odmena expertov panelu expertov Režijné náklady Centra ADR Poplatok za riešenie sporu hradený stranou
1 až 5 domén 2100,- € 600,- € 2700,- €
6 až 10 domén 2700,- € 750,- € 3450,- €
11 a viac domén Výška poplatku bude určená osobitne Centrom ADR

Vyššie uvedené poplatky sú konečné, keďže Centrum ADR, resp. jeho zriaďovateľ nie je platcom DPH.

Poplatky za niekoľko domén sa použijú iba v prípade riešenia sporu, v ktorom sú stranami ten istý sťažovateľa a ten istý držiteľ a ide o to isté chránené označenie, resp. označenia.

Všetky poplatky je nevyhnutné uhradiť bankovým prevodom na nižšie uvedený účet:

IBAN: SK7083300000002401398733, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, majiteľ: European Information Society Institute, banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava.

Sťažovateľ môže poplatok za riešenie sporu, resp. príplatok za zrýchlené konanie uhradiť buď po podaní návrhu na výzvu Centra ADR podľa platobných podmienok uvedených vo výzve, alebo pred podaním návrhu s tým, že v platobnom príkaze do správy pre príjemcu uvedie meno sťažovateľa, alebo iné identifikačné údaje, na základe ktorých by bolo možné priradiť danú platbu k návrhu, za ktorý sa platba vykonala, a k návrhu priloží potvrdenie o platbe.

 

Príklad:

Sťažovateľ podá Centru ADR Návrh, ktorý sa týka iba jednej domény. V takom prípade bude musieť uhradiť Centru ADR poplatok vo výške 1150,- €.

Ak bude chcieť sťažovateľ, aby jeho návrh bol prejedaný v zrýchlenom konaní tak spolu s poplatkom za riešenie sporu musí uhradiť aj príplatok za zrýchlené konanie. Teda spolu 2300,- € (1150,- € + 1150,- €).