FAQ

1. Chcem začať riešenie sporu o doménové meno s koncovkou .SK. Od kedy je to možné? Čo mám robiť?

Návrhy je možné podávať odo dňa nadobudnutia účinnosti nových pravidiel, teda odo dňa 01.09.2017.

Pre začatie riešenia sporu je najprv nutné si na našej on-line platforme vytvoriť užívateľský účet. Potom je možné zaslať návrhu Centru ADR prostredníctvom zriadeného užívateľského účtu. Ako postupovať pri vytváraní užívateľského účtu nájdete v Návode.

Čo všetko musí obsahovať návrh nájdete tu.

2. Akceptuje Centrum ADR aj návrhy zaslané poštou na korešpondenčnú adresu Centra ADR?

Nie. Podávanie návrhu ako aj celá komunikácia strán s Centrom ADR prebieha v zmysle Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku výlučne elektronicky.

3. Ako dlho trvá spravidla riešenie sporu?

Riešenie sporu spravidla trvá tri až štyri mesiace od podania návrhu do vyhotovenia rozhodnutia.

4. Je možné nejako urýchliť riešenie sporu?

Rokovací poriadok pozná aj tzv. zrýchlené konanie, ktoré môže pripustiť Centrum ADR na žiadosť sťažovateľa, ktorá musí byť súčasťou návrhu, ktorý obsahuje všetky náležitosti podľa Rokovacieho poriadku, ide o skutkovo a právne jednoduchú vec a zároveň expert neodmietne návrh na zrýchlené konanie. Za zrýchlené konanie sa platí príplatok k základnému poplatku v zmysle Sadzobníka. V zrýchlenom konaní postupuje Centrum ADR tak, aby o podanom návrhu bolo rozhodnuté v zásade najneskôr do tridsiatich (30) dní od začatia riešenia sporu.

5. Ako môžem zaplatiť poplatky za riešenie sporu?

V súčasnej dobe akceptujeme len platby prevodom na účet. Viac informácií o poplatkoch, ich výške, spôsobe úhrady nájdete tu.

6. Môžem si v riešení sporu nárokovať ušlý zisk alebo náklady na zastupovanie?

Nie.

7. Aké môžem uplatňovať nároky?

V rámci riešenia sporu je možné uplatňovať žiadať buď ukončenie registračného obdobia domény a doménové meno bude dané voľne k registrácii, alebo možno uplatňovať prevod domény, kedy doménové meno sa prevedie na sťažovateľa.

8. Môže držiteľ domény počas sporu sporné doménové meno používať?

Áno. Do doby vydania rozhodnutia je sporné doménové meno stále v držbe držiteľa, ktorý môže doménové meno používať.

9. Môže Odporca počas riešenia sporu previesť doménové meno?

Áno. Jediným spôsobom, ako v tomto držiteľovi zabrániť je podanie žiadosti o zablokovanie prevodu domény v zmysle čl. 4.6.1 Pravidiel a v takom prípade je SK-NIC na základe žiadosti podanej sťažovateľom oprávnený zablokovať prevod domény na nového držiteľa alebo ukončenie registračného obdobia domény.

10. Kto bude spor posudzovať?

Spor bude posudzovať expert, ktorý bude na základe rotačného princípu vybraný Centrom ADR zo zoznamu expertov.

11. Môžem nejako ovplyvniť výber experta?

Iba v prípade, že má daný spor rozhodovať trojčlenný panel expertov. V takomto prípade môže každá zo sporných strán menovať jedného experta, a takto ustanovení dvaja experti vyberú predsedajúceho experta. Experta je potrebné vyberať z príslušného zoznamu expertov.

12. Čo keď nesúhlasím s vymenovaním konkrétneho experta?

Potom, čo dôjde  k ustanoveniu experta a postúpeniu sporu expertovi, môžu strany namietať zaujatosť experta, pokiaľ majú dôvodnú pochybnosť o jeho nezaujatosti.

13. V akom jazyku sa rieši spor pred Centrom ADR?

Jazykom riešenia sporu je slovenský jazyk. Ak s tým obidve strany a príslušný expert súhlasí, riešenie sporu sa môže uskutočniť aj v inom jazyku, ako je jazyk riešenia sporu.

Rozhodnutie sa taktiež vyhotovuje v slovenskom jazyku, avšak Centrum ADR môže na žiadosť strany a po uhradení dodatočných nákladov Centra ADR vyhotoviť strane rozhodnutie aj v anglickom jazyku.