Zoznam expertov

Zoznam našich kvalifikovaných expertov, ktorí riešia spory podľa Pravidiel ADR:

  • Mgr. Tomáš Abelovský
  • JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
  • Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec
  • JUDr. Tomáš Klinka
  • JUDr. Ján Lazur, LL.M.
  • JUDr. Ľubomír Lukič
  • JUDr. Radovan Pala, LL.M., PhD.

Tomáš Abelovský absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a postgraduálne štúdium na King’s College London so zameraním na právo duševného vlastníctva. Publikoval viacero odborných článkov z oblasti práva duševného vlastníctva a elektronického dokazovania. Pôsobí ako rozhodca pre americký National Arbitration Forum pre agendu UDRP a URS. Je zapísaný ako advokát v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Svoju advokátsku prax vykonával v Bratislave, kde sa venoval otázkam doménových mien, ochranných známok a civilnej sporovej agendy. Neskôr pôsobil ako interný špecialista pre právo duševného vlastníctva pre nadnárodnú zaisťovňu Swiss Re. V súčasnosti je vice-prezidentom a Compliance Officerom v hlavnom sídle tejto spoločnosti v Zurichu.

Zuzana Adamová pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co, v ktorej sa venuje agende zameranej najmä na právo duševného vlastníctva a právo v kyberpriestore vrátane sporovej agendy. Je tiež riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je členkou viacerých legislatívnych a iných odborných pracovných skupín a autorkou mnohých publikácií z oblasti práva dušeného vlastníctva. Štúdium ukončila v roku 2003 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a neskôr absolvovala študijný pobyt na Inštitúte Maxa Plancka pre inovácie a súťaž v Mníchove a niekoľko pobytov na iných pracoviskách v zahraničí.

Martin Husovec pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Tilburgskej Univerzite v Holandsku (Tilburg Institute for Law, Technology and Society & Tilburg Law and Economics Center). Martin má Ph.D. (summa cum laude) z Inštitútu Maxa Plancka pre inovácie a súťaž, a Ludwig Maximilian Universität v Mníchove. Je tiež afiliovaným vedeckým pracovníkom na Stanfordskej Univerzite (Center for Internet and Society), a tiež je členom správnej rady think-tanku European Information Society Institute (EISi).

Tomáš Klinka vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, dlhší čas pracoval na Úrade priemyselného vlastníctva SR, kde ako riaditeľ legislatívno-právneho odboru inicioval, a v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou aj viedol, práce na zásadnej revízii práva priemyselného vlastníctva. Zastupoval SR na vrcholných medzinárodných podujatiach v oblasti duševného vlastníctva, ako aj na viacerých diplomatických konferenciách. V súčasnosti pôsobí v advokácií a je zapísaný v zozname patentových zástupcov. Vo svojej profesionálnej praxi sa zameriava na efektívnu ochranu duševného vlastníctva, strategickú litigáciu a manažment inovácií. Tomáš Klinka často publikuje v časopise Duševné vlastníctvo a na blogu www.lexforum.sk, je akreditovaným lektorom vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo a pravidelne prednáša na vedeckých konferenciách a seminároch.

Ján Lazur vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2011 získal titul LL.M. na University of Cambridge (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska), kde sa počas svojho štúdia pod vedením profesora Lionela Bentlyho osobitne venoval problematike práva duševného vlastníctva a súvisiacim obchodnoprávnym aspektom. Je autorom odborných publikácií zaoberajúcich sa právom duševného vlastníctva a zároveň je aj pravidelným účastníkom konferencií v oblasti práva duševného vlastníctva. Aktuálne pracuje v slovenskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie TaylorWessing; ako junior partner vedie v súčasnosti „IP/IT“ tím kancelárie, pričom sa v rámci problematiky práva duševného vlastníctva zameriava na autorské právo, informačné technológie, právo ochranných známok a nekalú súťaž. V rámci svojej praxe sa taktiež venuje aj riešeniu doménových sporov.

Ľubomír Lukič  vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, pričom počas štúdia absolvoval pobyt ako aj viacero kurzov zameraných na IP/IT právo. Je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie LS Legal, ktorá sa špecializuje na ochranu osobných údajov a súkromia, právo duševného vlastníctva, softvérové právo, počítačovú kriminalitu, právo týkajúce sa elektronického prenosu dát, telekomunikácií, elektronického obchodu a kybernetickej bezpečnosti. V rámci svojej praxe má bohaté skúsenosti s riešením doménových sporov ako aj s poskytovaním právneho poradenstva pre spoločnosti zamerané na inovácie, technológie a duševné vlastníctvo. Pôsobí ako člen správnej rady, konzultant a lektor v European Information Society Institute, o.z. (EISi). Pôsobil aj ako rozhodca Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií (ACIPiT).

Radovan Pala je zakladajúcim managing partnerom medzinárodnej advokátskej kancelárie TaylorWessing. V kancelárii dlhodobo viedol oddelenie IP/IT a osobitne sa venuje sporovej agende v oblasti nekalej súťaže a sporom v rámci obchodných spoločností. Popri slovenčine je jeho pracovným jazykom angličtina a nemčina. Pravidelne prednáša na vedeckých a odborných konferenciách. Počas štúdia na PF UK v Bratislave absolvoval študijné pobyty na Karlovej Univerzite v Prahe a Freie Universität v Berlíne. V roku 2003 získal summa cum laude titul LL.M. na právnickej fakulte Rijksuniversiteit v Groningene (medzinárodné obchodné právo). Je spoluautorom monografie „Cezhraničné fúzie“ (C.H. Beck, 2010), ako aj Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku (Wolters Kluwer, 2017). Je jedným z autorov novely Obchodného zákonníka, ktorá od roku 2017 zaviedla do korporátnej praxe novú právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie.