Čo všetko musí obsahovať návrh?

Návrh doručený Centru ADR musí obsahovať tieto náležitosti:

a) identifikačné a kontaktné údaje strán, prípadne aj ich zástupcov, pričom týmito údajmi Strán sú najmä identifikátor používateľa v registri SK-NIC, emailová adresa, telefónne číslo, a

  • pri právnickej osobe – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené,
  • pri fyzickej osobe oprávnenej podnikať – obchodné meno, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené,
  • pri ostatných fyzických osobách – meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia,

b) uvedenie domény, ktorá je predmetom sporu,

c) pravdivé opísanie všetkých skutočností, na ktoré sa sťažovateľ odvoláva ako na základ svojich nárokov,

d) predloženie dôkazov s uvedením skutočností, ktoré majú preukazovať,

e) uvedenie všetkých ďalších konaní, ktoré sa začali alebo boli ukončené v súvislosti s doménou, ktorá je predmetom návrhu, prípadne uviesť, že takéto konania neexistujú,

f) návrh vo veci samej, teda uvedenie nároku, akého sa sťažovateľ domáha v súlade s Rokovacím poriadkom a Pravidlami ADR,

g) informáciu o podaní žiadosti sťažovateľa o zablokovanie prevodu domény v zmysle čl. 4.6.1 Pravidiel SK-NICom, ak takáto žiadosť bola podaná.

Preferovaným a odporúčaným formátom dokumentov na komunikáciu elektronickým prostriedkami je Portable Document Format (PDF). V prípade skenovania dokumentov, odporúčame skenovať dokumenty v odtieňoch sivej alebo čiernobielo (pokiaľ si povaha dokumentu nevyžaduje farebné vyhotovenie) v rozlíšení 300 DPI. Odporúčame návrh podpísať zaručeným elektronickým podpisom, ale nie je to nevyhnutnosť.

Pre začatie riešenia sporu je najprv nutné si na našej on-line platforme vytvoriť užívateľský účet. Potom je možné zaslať návrhu Centru ADR prostredníctvom zriadeného užívateľského účtu. Ako postupovať pri vytváraní užívateľského účtu, prihlásení sa doň a odosielaní podania nájdete v Návode.