Odborné rozhodnutie vo veci domény stiga.sk (45/2023)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <stiga.sk> z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „STIGA“ s účinkami aj v Slovenskej republike. Doména bola v čase podania návrhu používaná tak, že bola automaticky presmerovaná na Držiteľom prevádzkované webstránky, konkrétne na špecifickú podstránku s ponukou predaja originálnych výrobkov značky STIGA, pričom na iných podstránkach bola aj ponuka predaja výrobkov iných značiek od priamych konkurentov Sťažovateľa. Expert konštatoval zhodnosť tovarov ponúkaných na webstránke Držiteľa s tovarmi, pre ktoré sú zapísané ochranné známky tvoriace Chránené označenia, zhodnosť Chráneného označenia s Doménou a z toho vyplývajúcu pravdepodobnosť zámeny medzi nimi. Držiteľ preukázal legitímny záujem k Doméne založený na kontinuálnom viac ako 9-rokov trvajúcom používaní Domény v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov, a to napriek tomu, že neboli naplnené všetky podmienky tzv. Oki Data testu. Sťažovateľ naopak nepreukázal absenciu dobrej viery pri registrácií
a používaní Domény Držiteľom. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrh v celom rozsahu zamietol.

Summary:

The Complainant requested the transfer of the <stiga.sk> domain name from its Holder to itself due to alleged infringement of its rights under the „STIGA“ trademarks with effects also in the Slovak Republic. At the time the application was filed, the domain was used in such a way that it was automatically redirected to websites operated by the Holder, namely to a specific sub-page offering the sale of original STIGA products, while other sub-pages also offered the sale of products of other brands from the Complainant’s direct competitors. The expert noted the identity of the goods offered on the Holder’s website with the goods for which the Trademarks are registered, the identity of the Trademark with the Domain Name, and the resulting likelihood of confusion between them. The Holder has demonstrated a legitimate interest in the Domain based on its continuous use of the Domain for more than 9 years in connection with the bona fide offering of goods, despite the fact that not all the conditions of the so-called Oki Data test have been met. The Complainant, on the other hand, has not demonstrated a lack of good faith in registering and use of the Domain by the Holder. Noting that all the necessary conditions set out in the ADR Rules were not met, the Expert dismissed the Application in its entirety.