Odborné rozhodnutie vo veci domény isostar.sk (51/2023)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <isostar.sk> z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „ISOSTAR“ s účinkami aj v Slovenskej republike. Doména bola v čase podania návrhu nepoužívaná. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s Doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo ani legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané, najmä pre neunesenie dôkazného bremena Držiteľa o jeho údajnom zámere používať Doménu. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní Domény Držiteľom, viac ako 2 ročnou pasivitou Držiteľa, ktorý Doménu nepoužíval, pričítajúc Držiteľovi aj obdobie držby predchádzajúceho držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant requested the transfer of the <isostar.sk> domain from its Holder to itself, on the grounds of alleged infringement of his rights under the trademarks „ISOSTAR“ with effects also in the Slovak Republic. The domain was not in use at the time of the motion. The expert stated the identity of the Protected Sign with the Domain Name and the existence of a likelihood of confusion between them. Neither a subjective right nor a legitimate interest in the Domain was demonstrated by the Holder, in particular due to the Holder’s failure to carry its burden of proof of its alleged intention to use Domain. The Complainant has sufficiently demonstrated a lack of good faith in obtaining and using of the Domain by the Holder, by more than 2 years of the Holder’s passivity, attributing Holder’s period of possession by the previous holder. Noting the fulfilment of all necessary conditions set forth in the ADR Rules, the Expert granted the motion in its entirety.