Odborné rozhodnutie vo veci domény slovenske-kvety.sk (59/2024)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <slovenske-kvety.sk> z jej Držiteľa na svoju spoločnosť Kvety.sk s.r.o. z dôvodu tvrdeného zásahu do práv Sťažovateľa k chránenému označeniu, ktoré obsahuje slovný prvok „kvety.sk“. Za chránené označenie Sťažovateľ označil svoje obchodné meno „Kvety.sk s.r.o.“ a subsidiárne ochrannú známku a nezapísané označenie „kvety.sk“ tvoriace doménu <kvety.sk>. Sťažovateľ v konaní preukázal existenciu chráneného označenia a preukázal aj to, že Doména <slovenske-kvety.sk> je podobná s chráneným označením. Sťažovateľ však nepreukázal splnenie podmienky pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a chráneným označením. Nedošlo tak k splneniu jednej zo základných podmienok, ktoré Pravidlá ADR požadujú pre dosiahnutie úspechu Sťažovateľa vo veci. Konštatujúc nesplnenie nevyhnutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrh Sťažovateľa na prevod Domény zamietol.

Summary:

The Complainant requested that the domain name is transferred from its current Domain name holder to the company Kvety.sk s.r.o. on the basis of an alleged infringement of the Complainant’s protected sign, which contains the word element “kvety.sk”. The Complainant identified its company name as the protected sign and subsidiarily its trade mark and the unregistered mark “kvety.sk”, contained in the domain dame < kvety.sk>. The Complainant succeeded in proving both the existence of the protected sign and the similarity between the Domain and the protected sign. However, the Complainant failed to prove the existence of the likelihood of confusion between the Domain and the protected sign. Thus, one of the basic conditions required by the ADR Rules for the Complainant’s success in the matter has not been met. Noting that the necessary conditions set out in the ADR Expert Rules have not been met, the Complainant’s proposal to transfer the Domain has been rejected.