Odborné rozhodnutie vo veci domény mironet.sk (56/2024)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <mironet.sk> z jej Držiteľa na seba, alternatívne požiadal o ukončenie registračného obdobia predmetnej domény, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv zo slovenskej ochrannej známky „MIRONET“. Doména bola v čase podania návrhu takmer nepoužívaná, s jednoduchým textom: „Doména je zaregistrovaná, jej obsah sa pripravuje.“. Expert konštatoval neexistenciu Chráneného označenia, nakoľko slovenská ochranná známka exspirovala a zanikla ešte pred vydaním tohto odborného rozhodnutia, pričom iné potenciálne označenia (české obchodné meno, česká ochranná známka) sa nekvalifikovali ako Chránené označenia, najmä s ohľadom na princíp teritoriality. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert Návrh v plnom rozsahu zamietol.

Summary:

The Complainant requested the transfer of the <mironet.sk> domain from its Holder, alternatively requested the termination of the registration period of the domain, due to the alleged infringement of their rights under the Slovak trade mark „MIRONET“. At the time of the complainant filing, the domain was almost unused, with the simple text: ‚The domain is registered, its content is being prepared“. The Expert found that there was no Protected Sign, as the Slovak trade mark had expired and ceased to exist prior to the issuance of this Expert decision, whereas other potential signs (Czech trade name, Czech trade mark) did not qualify as Protected Signs, in particular with regard to the principle of territoriality. Noting the failure to fulfil all the necessary conditions set out in the ADR Rules the Expert rejected the complainant in its entirety.