Odborné rozhodnutie vo veci domény kiloutou.sk (58/2024)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <kiloutou.sk> z jej držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „KILOUTOU“ s účinkami v Slovenskej republike, ako aj existencie iných označení. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia experta nebola doména verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť chráneného označenia s doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény držiteľom založený na vysokej rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok a absencii skutočného používania domény. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant requested that a domain name <kiloutou.sk> be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged interference with its rights to trademark KILOUTOU with respect to the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, domain wasn’t publicly used. The Expert stated the identity of the KILOUTOU protected designation with the domain and the resultant likelihood of confusion between them. The domain name Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant did sufficiently prove the lack of good faith in acquiring and using Domain by the Holder, based on the high level distinctiveness of the trademarks and the absence of actual use of the domain. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain <kiloutou.sk> to the Complainant.