Odborné rozhodnutie vo veci domény biontech.sk (48/2023)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „biontech.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, na ktoré sú registrované ochranné známky „BIONTECH“. Držiteľ si doménu registroval bez toho, aby ho na to Sťažovateľ oprávnil a po jej registrácii doménu nijakým spôsobom nevyužíval a v emailovej komunikácia žiadal za prevod Domény na Sťažovateľa sumu 750.000,- €. Expert skonštatoval preukázanie existencie Chráneného označenia z dôvodu existencie ochranných známok k označeniu „BIONTECH“. Expert ďalej konštatoval zhodnosť ochranných známok „BIONTECH“ s doménou „biontech.sk“. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa najmä tým, že Doména nebola vôbec využívaná od jej registrácia (čo je doba viac ako 2 roky) a navyše bola zaregistrovaná za účelom dosiahnutia neoprávneného zisku z predaja Domény Sťažovateľovi za neprimerane vysokú cenu. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant requested the transfer of the domain „biontech.sk“ from its Holder to itself due to the alleged interference with its rights to the protected sign for which the trademarks „BIONTECH“ are registered. The Holder registered the domain without being authorised to do so by the Complainant and did not use the domain after its registration and in an email communication demanded the sum of  750.000,- € for the transfer of the Domain to the Complainant. The Expert concluded that the existence of the protected sign was established due to the existence of trademarks for the sign „BIONTECH“. The Expert further found that the marks „BIONTECH“ were identical to the domain „biontech.sk“. The Complainant demonstrated the lack of good faith of the Holder, in particular, that the Domain has not been used at all since its registration (which is a period of more than 2 years) and, moreover, it was registered for the purpose of making an unjustified profit from the sale of the Domain to the Complainant at an unreasonably high price. Given that all the conditions set out in the ADR Rules were met, the Expert granted the application and ordered the transfer of the Domain to the Complainant.