Odborné rozhodnutie vo veci domény arla.sk (36/2022)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény arla.sk z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochrannej známky „ARLA“ s účinkami aj v Slovenskej republike. Doména bola v čase podania návrhu používaná a to s využitím geo-targetingu presmerovaním na affiliate webové stránky. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s Doménou
a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo ani legitímny záujem
k Doméne neboli Držiteľom preukázané, najmä pre nedostatok dobromyseľnosti na strane Držiteľa. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní Domény Držiteľom, konkrétne Doména bola používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku (provízie z affiliate webových stránok) tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet tretej osoby (prevádzkovateľov affiliate webových stránok). Zároveň bolo preukázané aj získanie Domény s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, pričom Držiteľ sa zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane, pričom všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že ide o tzv. domain grabbing. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant sought domain name transfer of the domain „arla.sk“ from the Holder onto him due to the alleged interference with his rights to the word trade mark „ARLA“ with effects in Slovakia (inter allia). The Domain was used through a geo-targetting by its redirecting to affiliate websites. The Domain „arla.sk“ was found identical with the trade mark „ARLA“ with likelihood of confusion. The Holder did not prove his legitimate right or interest to the Domain. The Complainant demonstrated a lack of good faith of the Holder by the fact that the Domain has been used with an aim to make unauthorized profits (commissions from sales at affiliate websites) and attract customers to third-parties competing websites (affiliate websites). At the same time, the Domain prevented the Complainant from exploiting its trade mark within the Domain and the Holder committed such domain blocking repeatedly as proven by the Complainant. With regard to the fulfilment of all conditions set out in the ADR Rules, the Expert granted the proposal and ordered the transfer of the Domain to the Complainant.