Odborné rozhodnutie vo veci domény ab-com.sk (46/2023)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <ab-com.sk> z jej držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z nezapísaného označenia, obchodného mena a ochranných známok s účinkami v Slovenskej republike. Expert konštatoval zhodnosť aj podobnosť chránených označení s doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény držiteľom tým, že využíval doménu na dočasné presmerovanie na svoj internetový obchod aj tým, že v rámci služieb vyhľadávača využíva službu kľúčového slova zhodného s chráneným označením (obchodným menom), v dôsledku čoho sa potom vo výsledkoch vyhľadávania zobrazuje na prvom mieste sponzorovaný odkaz na doménu s reklamným textom na internetový obchod držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The complainant requested that a domain name ab-com.sk be transferred from its current holder to itself on the basis of alleged interference with its rights to an unregistered sign, trade name and trade marks having effect in the Slovak Republic. The expert stated both the identity and the similarity of protected designations with the domain and the existence of a likelihood of confusion between them. No subjective right or legitimate interest in the domain was proved by the holder. The complainant has sufficiently demonstrated a lack of good faith in acquiring and using the domain by the holder by using the domain to temporarily redirect to its online shop and by using a keyword service within the search engine services identical to the protected sign (trade name), which then results in a sponsored link to the domain with advertising text for the holder’s online shop in the first place in the search results. By declaring that all the necessary conditions laid down in the ADR Rules were met, the expert approved the proposal in its entirety.