Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény tarekdental.sk (19/2019)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény tarekdental.sk z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z obchodného mena „TAREK DENTAL“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta nebola doména verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo ani legitímny záujem k doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény Držiteľom, konkrétne získanie Domény s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, pričom sa Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane. Doména bola používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a Chráneným označením priťahovala používateľov na iné webové sídlo. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant requested that a domain name tarekdental.sk be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged interference with its rights to trade name „TAREK DENTAL“ with respect to the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, domain was not publicly used. The Expert stated the identity of the protected designation with the domain and the resultant likelihood of confusion between them. The domain name Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant did sufficiently prove the lack of good faith in acquiring and using Domain by the Holder, in concreto, acquiring the Domain with the aim to prevent the Complainant from using the Protected Designation within the corresponding Domain, while the Holder has been involved repeatedly in such misconduct. In the past, the Domain was used with the aim to make an undue profit by attracting users to a third party website due to the likelihood of confusion between Domain and Protected Designation. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain tarekdental.sk to the Complainant.