Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény spartaktrnava.sk (25/2020)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „spartaktrnava.sk“ z Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, ktoré v tomto prípade predstavovalo obchodné meno Sťažovateľa (FC Spartak, a.s.), a nezapísané označenie „Spartak Trnava“. Držiteľ si zaregistroval Doménu bez akejkoľvek predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom, pričom následne ponúkal Doménu na predaj a vyzýval záujemcov o kúpu Domény, aby mu predkladali prostredníctvom zverejneného online formulára návrhy ceny za kúpu Domény. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia „Spartak Trnava“ s Doménou „spartaktrnava.sk“. Sťažovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena Chráneného označenia, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku pravdepodobnosti zámeny. Expert konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením, pričom zároveň konštatoval, že Držiteľ nepreukázal právo alebo legitímny záujem k Doméne. Sťažovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery pri zaregistrovaní a používaní Domény zo strany Držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant requested that the domain „spartaktrnava.sk “ is transferred from its current domain name holder to the Complainant on the basis of an alleged infringement of the rights to the Protected sign. In this case the Protected sign includes the Complainant’s company name (FC Spartak, a.s.) and the unregistered sign „Spartak Trnava“. The domain name holder registered the domain without having any previous agreement with the Complainant, and then offered the domain for sale and invited the prospective buyers to submit their bids through the published online form. The Expert concluded that the domain „spartaktrnava.sk“ is identical with the Protected sign (the unregistered sign „Spartak Trnava“). The Expert concluded that Complainant did not prove that its Protected sign is well-known, as a result of which the Expert had to assess whether the likelihood of confusion exists in this case. In this respect, the Expert found the likelihood of confusion between the domain and the Protected sign. Moreover, the Expert concluded that the domain name holder did not prove his right or legitimate interest to the Domain. The Complainant also succeeded with proving the absence of good faith on the part of the domain name holder during the registration and use of the domain by the domain name holder. Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant.