Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény malyhaj.sk (23/2020)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľa pripravuje developerských projekt „Malý háj“ v lokalite Malý háj v Stupave. Pre tento účel si prostredníctvom reklamnej agentúry nechal registrovať doménu „malyhaj.sk“. Registroval si za týmto účelom aj obrazovú ochrannú známku. Z dôvodu pochybenia na strane reklamnej agentúry, registrácia domény neplánovane vypršala. V zápätí si doménu registrovala iná spoločnosť, s tým, že ponúkla Sťažovateľvi ako aj reklamnej agentúre jej odplatný prevod späť. Potom ako k prevodu nedošlo, previedla táto spoločnosť Doménu na súčasného Držiteľa. Sťažovateľ požiadal o prevod domény na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, ktorým má byť ochranná známka. Expert konštatoval, že obrazová ochranná známka síce obsahuje slovný prvok identický s názvom Domény, avšak tento prvok je popisný. Preto skúmal nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť na relevantnom geografickom území, ktorú po doplnení dôkazov potvrdil. Expert konštatoval podobnosť ako aj pravdepodobnosť zámeny. Nedostatok legitímneho záujmu, resp. práva mal za daný, keďže Držiteľ na Návrh nereagoval. Pretože Sťažovateľ nepredložil dôkazy o ekonomickom alebo inom právnom prepojení súčasného a minulého Držiteľa, posudzoval držbu izolovane. Po jej posúdení musel Expert konštatovať, že Sťažovateľ nepreukázal osobitne voči novému Držiteľovi nedostatok dobrej viery, hoci jej nedostatok voči pôvodného držiteľovi bol evidentný.

Summary:

The Complainant is a real estate developer of the project „Malý háj“ in the Stupava area. Relying on an advertising agency, she registered a domain name „malyhaj.sk“. She also registered a graphical trademark. Due to a mistake on the side of the advertising agency, the registration accidently expired. The domain name was immediately registered by another company, which offered the Complainant and her advertising agency to return the domain name for remuneration. After this attempt failed, the domain name was transferred to another company, its existing owner. With her complaint, the Complainant sought domain name transfer, arguing violation of her rights to the protected sign, namely the registered graphical trademark. The Expert concluded that although the graphical trademark also contains a word element, which is identical with the name of the domain name, it is of descriptive nature. As a consequence, he examined the acquired distinctiveness of the word element in the relevant geographical area, which was accepted after the evidence was supplemented by the Complainant. The Expert found that the domain name and the sign are similar and that there is a likelihood of confusion between the two. The lack of legitimate interests/rights was assumed according to the rules given that the existing owner did not react to the complaint. Because the Complainant did not provide any evidence about economic or any other legal link between the existing and previous owner of the domain name, their behavior vis-a-vis the Complainant was considered in isolation. After the examination, the Expert had to conclude that the Complainant failed to prove that the existing owner of the domain name acted in bad faith, although bad faith on the side of the previous owner was evident.