Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény lincolnelectric.sk (6/2018)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény lincolnelectric.sk z jej Držiteľa na Zástupcu Sťažovateľa z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z viacerých ochranných známok EÚ „LINCOLN“ a „LINCOLN ELECTRIC“, z obchodného mena Sťažovateľa s dištinktívnou časťou „Lincoln“, ako aj v súvislosti s jeho zahraničnými ochrannými známkami používanými už od r. 1915 v USA. V čase podania návrhu a vydania odborného rozhodnutia Experta nebola doména lincolnelectric.sk verejne používaná. Bolo preukázané, že Držiteľ bol v r. 2001 až 2005 na Slovensku distribútorom výrobkov Sťažovateľa, resp. jeho dcérskej spoločnosti LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V., Holandsko. Držiteľ tvrdil, že doménu lincolnelectric.sk zaregistroval na základe ústneho súhlasu prezidenta LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. udeleného pri podpise distribútorskej zmluvy, čo však nebolo preukázané. Ak by aj takýto súhlas existoval, pri absencii tzv. exit podmienok upravujúcich vzťah k Doméne po ukončení distribútorského vzťahu, by mal Držiteľ po ukončení distribútorského vzťahu na požiadanie Sťažovateľa Doménu previesť na Sťažovateľa, resp. ním označený subjekt. Expert v tomto zmysle zdôraznil, že distribútor svojou obchodnou a marketingovou aktivitou v danej krajine nebuduje svoju značku, ale cudziu značku, tzn. značku svojho zahraničného partnera. Expert pripustil analogickú aplikáciu známkového inštitútu tzv. neverného agenta v zmysle čl. 6 septies Parížskeho dohovoru, ktorá nie je slovenským právom nijakom časovo limitovaná. Expert konštatoval zhodnosť zahraničnej ochrannej známky „LINCOLN ELECTRIC“ s doménou lincolnelectric.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery pri držaní Domény Držiteľom aj po ukončení distribútorského vzťahu tým, že Držiteľ sám Doménu dlhodobo nevyužíva a od Sťažovateľa požaduje neprimerane vysokú protihodnotu (39.000,- EUR) ako kompenzáciu za dávno premlčané údajné pohľadávky Držiteľa voči Sťažovateľovi súvisiace s problémami v distribučnom vzťahu v r. 2001-2005, avšak bez akéhokoľvek súvisu s Doménou. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Zástupcu Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant requested that a domain name lincolnelectric.sk be transferred from its current domain name holder to the Complaint’s representative on the basis of an infringement of its right to the EU trademarks „LINCOLN“ and „LINCOLN ELECTRIC“, the Complaint’s trade name with its distinctive part „Lincoln“, as well as in relation to Complainant’s foreign trade marks used in trade since 1915 in the USA. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the domain name lincolnelectric.sk was not publically used. It was proven that from 2001 to 2005 the domain name holder was a distributor of the Complainant’s goods or the goods of the Complainant’s subsidiary LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V., Netherlands. The domain name holder stated that the domain lincolnelectric.sk was registered upon verbal consent of the president of the LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. that was granted when a distributor agreement was signed; however this statement was not proven. Even if such content was indeed granted, considering the absence of exit conditions regarding the domain name applying for the time after the termination of the distribution agreement, the domain name holder was obliged to transfer the domain to the Complainant or to the person designated by the Complainant. The Expert highlighted that a distributor with its business and marketing activities does not build his own brand, but the brand of distributor’s foreign partner. The Expert accepted analogical application of the trade mark institute “disloyal agent” in the meaning of the Article 6septies of the Paris Convention, which is not limited in time according to Slovak law. The Expert concluded that  the trademark „LINCOLN ELECTRIC “ and the domain name lincolnelectric.sk are identical and that a likelihood of confusion exists between the two. The domain name holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant proved the domain name holder’s lack of good faith in holding of the domain name after the termination of the distribution agreement because the holder has not publically used the domain name for a long time and asked unreasonably high amount (39,000 EUR) as a compensation of time barred alleged claims related to certain problems in distribution relationship from 2001 to 2005 that even did not relate to the domain name. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant’s representative.