Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény doformy.sk (21/2020)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „doformy.sk“ z Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, ktoré v tomto prípade predstavovalo označenie „DO FORMY S MUSCLE & FITNESS“, resp. „Do formy s M&F“, chránené najprv ako nezapísané označenie a následne ako ochranná známka. Expert konštatoval podobnosť Domény s Chráneným označením. Sťažovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena Chráneného označenia, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku pravdepodobnosti zámeny. Expert konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením. Expert zároveň konštatoval, že Držiteľ nepreukázal právo alebo legitímny záujem k Doménam. Sťažovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery pri používaní Domén zo strany Držiteľa, a to preukázaním, že Doména je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet tretej osoby. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant requested that the domain “doformy.sk” is transferred from its current domain name holder to the Complainant on the basis of an alleged infringement of the rights to the Protected sign. In this case the Protected sign represents the sign “DO FORMY S MUSCLE & FITNESS“ and “Do formy s M&F, protected initially as unregistered signs and then as registered trademarks. The Expert concluded that the Domain is similar to the Protected sign. The Expert concluded that Complainant did not prove that its Protected sign is well-known, as a result of which the Expert had to assess whether the likelihood of confusion exists in this case. In this respect, the Expert found the likelihood of confusion between the Domain and the Protected sign. Moreover, the Expert concluded that the domain name holder did not prove his right or legitimate interest to the Domain. The Complainant also succeeded with proving the absence of good faith on the part of the domain name holder during the use of the Domain by the domain name holder, in particular by proving that the Domain is used in order to bring unjustified profit resulting from the existence of likelihood of confusion between the Domain and the Protected sign which attracted users to web page or other on-line Internet source of a third party. Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant.