Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény crapal.sk (20/2019)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény crapal.sk z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „CRAPAL“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta bola doména crapal.sk verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť ochranných známok „CRAPAL“ s doménou crapal.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. V konaní Držiteľ nepreukázal, že by mal k Doméne alebo Chránenému označeniu právo alebo legitímny záujem. Sťažovateľ však dostatočne nepreukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény Držiteľom, najmä cieľ dosiahnuť neoprávnený zisk v súvislosti s priťahovaním používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti internet Držiteľa alebo tretej osoby. Expert nemôže dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide o povinnosť Strán. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrh v celom rozsahu zamietol.

Summary:

The Complainant requested that a domain name crapal.sk be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged threat of interference with its rights to trademarks CRAPAL with respect to the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the crapal.sk domain was publicly used. The Expert stated the identity of the CRAPAL trademarks with the crapal.sk domain and the resultant likelihood of confusion between them. The domain name Holder claimed but did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant did not sufficiently prove the lack of good faith in acquiring and using the Domain by the Holder, in particular the objective to obtain undue profit in attracting users to the Holder´s or third person´s website or other on-line source. The Expert cannot supplement or search for substantive facts or evidence as it is the duty of the Parties. By declaring non-compliance with all the necessary conditions laid down in the ADR Rules, the Expert rejected the proposal in its entirety.