Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény apas.sk (5/2018)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény apas.sk z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdenej hrozby zásahu do svojich práv z ochranných známok „APAS“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta nebola doména apas.sk verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť a podobnosť ochranných známok „APAS“ s doménou apas.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne nepreukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény Držiteľom, najmä cieľ zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie, zámer narušiť jeho hospodársku činnosť alebo cieľ dosiahnuť neoprávnený zisk v súvislosti s priťahovaním používateľov na webové sídlo predchádzajúceho držiteľa domény (prevodcu). Samotný fakt, že Držiteľ nepoužíva Doménu, spojený s obavou Sťažovateľa z ohrozenia práva a inak nepodloženými vyjadreniami o špekulatívnej registrácii nie sú dostatočnými objektívnymi skutočnosťami (dôkazmi), na základe ktorých by expert mohol urobiť záver o nedostatku dobrej viery. Expert nemôže dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide o povinnosť Strán. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrh v celom rozsahu zamietol.

Summary:

The Complainant requested that a domain name apas.sk be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged threat of interference with its rights to trademarks „APAS“ with respect to the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the apas.sk domain was not publicly used. The Expert stated the identity and similarity of the APAS trademarks with the apas.sk domain and the resultant likelihood of confusion between them. The domain name Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant did not sufficiently prove the lack of good faith in acquiring and using the Domain by the Holder, in particular the objective of preventing the Claimant from using the Protected Designation, intention to interfere with its economic activity, or the purpose of obtaining undue profit in attracting users to the previous domain holder’s website. The very fact that the Holder does not use the Domain, linked to the Complainant’s concern of threat of law and otherwise unsubstantiated expressions about the speculative registration, are not sufficient objective facts (evidence) leading to the conclusion that the Expert could state the lack of good faith. An Expert cannot supplement or search for substantive facts or evidence as it is the duty of the Party. By declaring non-compliance with all the necessary conditions laid down in the ADR Rules, the Expert rejected the proposal in its entirety.