Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény alcatel-lucent.sk (16/2019)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény alcatel-lucent.sk z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z obchodného mena a ochrannej známky „ALCATEL LUCENT“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta bola doména verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény Držiteľom, konkrétne používanie Domény s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo tretej osoby (generovanie ziskov prostredníctvom affiliate odkazov). Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant requested that a domain name alcatel-lucent.sk be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged interference with its rights to trade name and trademarks „ALCATEL LUCENT“ with respect to the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, domain was publicly used. The Expert stated the identity of the protected designation with the domain and the resultant likelihood of confusion between them. The domain name Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant did sufficiently prove the lack of good faith in acquiring and using Domain by the Holder, in concreto, using the Domain to make an undue profit by attracting users to a third party website (generating profits through affiliate links) due to the likelihood of confusion between Domain and Protected Designation. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain alcatel-lucent.sk to the Complainant.