Odborné rozhodnutie Experta vo veci domén letenkyryanair.sk; letenky-ryanair.sk; rainar.sk; rainair.sk; rainier.sk; rayanair.sk; raynair.sk; raynar.sk; rayner.sk; reynair.sk; reyner.sk; rianair.sk; ryaniar.sk; ryainair.sk; ryanairlacneletenky.sk; ryanair-letenky.sk; ryanairletenky.sk; ryanar.sk; ryaner.sk; ryannair.sk; rynair.sk (10/2019)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény ryanairletenky.sk z jej Držiteľa na seba a o ukončenie registračného obdobia domén letenkyryanair.sk, letenky-ryanair.sk, rainar.sk, rainair.sk, rainier.sk, rayanair.sk, raynair.sk, raynar.sk, rayner.sk, reynair.sk, reyner.sk, rianair.sk, ryaniar.sk, ryainair.sk, ryanairlacneletenky.sk, ryanair-letenky.sk, ryanar.sk, ryaner.sk, ryannair.sk a rynair.sk, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „RYANAIR“ s účinkami v Slovenskej republike, práv obchodného mena a iných práv k nezapísaným označeniam. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta boli domény verejne používané. Sťažovateľ dostatočne nepreukázal dobré meno ochranných známok „RYANAIR“, avšak Expert konštatoval vysokú mieru podobnosti Chráneného označenia s doménami (v niektorých prípadoch hraničiacu so zhodnosťou) a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doménam neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domén Držiteľom, najmä zámer narušiť jeho hospodársku činnosť a cieľ dosiahnuť neoprávnený zisk v súvislosti s priťahovaním používateľov na webové sídlo iného subjektu. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant requested that a domain name ryanairletenky.sk be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged interference with its rights to trademarks „RYANAIR“ with respect to the Slovak Republic, rights to trade name, and other unregistered rights. Moreover, the Complainant requested completion of the registration period in case of domain names letenkyryanair.sk, letenky-ryanair.sk, rainar.sk, rainair.sk, rainier.sk, rayanair.sk, raynair.sk, raynar.sk, rayner.sk, reynair.sk, reyner.sk, rianair.sk, ryaniar.sk, ryainair.sk, ryanairlacneletenky.sk, ryanair-letenky.sk, ryanar.sk, ryaner.sk, ryannair.sk and rynair.sk. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, domains were publicly used. The Expert stated the high degree of similarity of the RYANAIR trademarks with the domains (in some cases also on level of identity) and the resultant likelihood of confusion between them. However, the Complainant did not prove the reputation of the trade mark “RYANAIR”. The domain name Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain names. The Complainant did sufficiently prove the lack of good faith in acquiring and using Domains by the Holder, in particular the intention to interfere with its economic activity and the purpose of obtaining undue profit in attracting users to the other domain holder’s website. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain ryanairletenky.sk to the Complainant and the completion of registration period of other concerned domains.