Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény ipma.sk (8/2019)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény ipma.sk z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z kombinovanej ochrannej známky „IPMA“ s účinkami v Slovenskej republike a slovnej ochrannej známky „IPMA ICB“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta nebola doména ipma.sk verejne používaná. Obidve ochranne známky boli prihlásené s právom prednosti až viac ako 5 mesiacov po registrácii Domény, Sťažovateľ teda v čase registrácie Domény a viac ako 5 mesiacov po registrácii Domény nemal práva k žiadnemu relevantnému Chránenému označeniu. Všeobecná známosť Chráneného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nebola tvrdená a ani preukázaná. Predovšetkým v dôsledku týchto skutočnosti Sťažovateľ nepreukázal absenciu dobrej viery Držiteľa pri registrácii, získaní a používaní Domény a naopak Držiteľ dostatočne preukázal legitímny záujem k Doméne pri jej registrácii. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR, Expert návrh zamietol podľa čl. 4.1.5 Pravidiel ADR.

Summary:

The Complainant requested that a domain name ipma.sk be transferred from its current domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of its rights to combined trademark „IPMA“, with effect for the Slovak Republic  and word trademark „IPMA ICB“, with effect for the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the domain name ipma.sk was not publicly used. Both trademarks were filed with right of priority more than 5 months after the registration of the disputed domain, the Complainant did not hold rights to any relevant Protected Mark at the time of the registration of the disputed domain and more than 5 months after its registration. The well-known reputation of Protected Mark within Slovak Republic territory or in relation to Slovak Republic, was not claimed or proved. Primarily in consequence of this facts, the Complainant did not prove the absence of Registrant’s good faith concerning registration, acquisition and use of the disputed domain and on the other hand the Registrant sufficiently proved its legitimate interest in the disputed domain at its registration. The Expert thus concluded that not all necessary conditions required by the ADR Rules were fulfilled and, based on Sec. 4.1.5. of the ADR Rules, rejected the Complainant’s proposal.