Prvé odborné rozhodnutie Centra ADR

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (Centrum ADR) rozhodlo historicky prvý spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, v právnej veci sťažovateľa, LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. a držiteľa, SYKORAH s.r.o., vo veci domény vogue.sk.

Návrhom podaným dňa 13.11.2017 Centru ADR sa Sťažovateľ domáhal, aby bola doména vogue.sk prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Panel Expertov, ktorý rozhodoval tento spor Návrhu Sťažovateľa vyhovel. K vydaniu odborného rozhodnutia Panelu Expertov došlo dňa 1.2.2018, teda celková dĺžka konania od podania Návrhu po vydanie odborného rozhodnutia predstavovala približne 2,5 mesiaca.

Zhrnutie odborného rozhodnutia ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.