Odborné rozhodnutie vo veci domény umbroll.sk (44/2022)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „umbroll.sk“ z jej Držiteľa na spoločnosť Roll – Lamell s.r.o. z dôvodu tvrdeného zásahu do práv k nezapísanému označeniu „Umbroll“. Sťažovateľ však v konaní nepreukázal existenciu chráneného označenia. Nedošlo tak k splneniu základnej podmienky, ktoré Pravidlá ADR požadujú pre dosiahnutie úspechu Sťažovateľa vo veci, keďže Sťažovateľ je povinný preukázať, že reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je zhodný alebo podobný s chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ právo. Konštatujúc nesplnenie nevyhnutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrh Sťažovateľa na prevod Domény zamietol.

Summary:

The Complainant requested that a domain name „umbroll.sk “ is transferred from its current Domain name holder to the company Roll – Lamell s.r.o. on the basis of an alleged infringement of the unregistered mark “Umbroll”. However, the Complainant has not established the existence of a protected sign or that it had or exercised rights to the protected sign. Thus, the basic condition required by the ADR Rules for the Complainant’s success in the matter has not been met, as the Complainant is obliged to prove that the character string constituting the Holder’s Domain is identical or similar to the protected sign to which the Complainant has or is exercising his rights. Noting that the necessary conditions set out in the ADR Expert Rules have not been met, the Complainant’s proposal to transfer the Domain has been rejected.