Odborné rozhodnutie vo veci domény topobaly.sk (50/2023)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „topobaly.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, ktoré v tomto prípade predstavovalo označenie „top-obaly.sk“, resp. „top-obaly.cz“, chránené ako nezapísané označenie. Expert konštatoval zhodnosť Domény s Chráneným označením. Sťažovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena Chráneného označenia, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku pravdepodobnosti zámeny. Expert konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením. Expert zároveň konštatoval, že Držiteľ nepreukázal právo alebo legitímny záujem k Doménam. Sťažovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery pri registrovaní a používaní Domény zo strany Držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant requested that a domain name „ topobaly.sk“ is transferred from its current Domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of the rights to the Protected sign. In this case the Protected sign represents the sign “top-obaly.sk” and “top-obaly.cz”, protected as unregistered sign. The Expert concluded that the Domain is identical to the Protected sign. The Expert concluded that Complainant did not prove that its Protected sign is well-known, as a result of which the Expert had to assess whether the likelihood of confusion exists in this case. In this respect, the Expert found the likelihood of confusion between the Domain and the Protected sign. Moreover, the Expert concluded that the Domain name holder did not prove her right or legitimate interest to the Domain. Moreover, the Complainant proved the Domain name holder’s lack of good faith with respect to registration and using of the domain name. The ADR Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant.