Odborné rozhodnutie vo veci domény nutrifood.sk (42/2022)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény nutrifood.sk z jej držiteľa na svojho právneho zástupcu z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv vyplývajúcich mu z ochrannej známky EÚ „NUTRIFOOD“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Expertom bola doména nutrifood.sk verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť domény s chráneným označením. Nekonštatoval však existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi doménou a chráneným označením z dôvodu veľmi nízkej rozlišovacej spôsobilosti označenia  NUTRIFOOD a z dôvodu nepodobnosti tried tovarov, pre ktoré je zaregistrovaná ochranná známka EÚ, a tovarov a služieb, pre ktoré sa používa doména. Držiteľ preukázal právo aj legitímny záujem na používaní domény z dôvodu registrovaných ochranných známok a používania nezapísaných označení. Sťažovateľ dostatočne nepreukázal nedostatok dobrej viery pri registrácii alebo používaní domény držiteľom. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrh v celom rozsahu zamieta.

Summary:

The complainant requested that a domain name nutrifood.sk be transferred from its current holder to the complainant´s legal representative on the basis of an alleged interference with its rights to EU trademark „NUTRIFOOD“ with respect to the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the nutrifood.sk domain was publicly used. The Expert stated the identity of protected designation with the domain. However, the Expert did not state the likelihood of confusion between them because of the very low degree of distinctiveness of the sign NUTRIFOOD and because of dissimilarity of classes of goods for which the EU trademark is registered, and goods and services for which the domain is used. The domain name holder proved both right and legitimate interest concerning the domain name based on registered trademarks and use of unregistered signs. The complainant did not sufficiently prove the lack of good faith in acquiring or using the domain by the holder. By declaring non-compliance with all the necessary conditions laid down in the ADR Rules, the Expert rejected the proposal in its entirety.