Odborné rozhodnutie vo veci domény mouonline.sk (57/2024)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <mouonline.sk> z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „MOU“ s účinkami aj v Slovenskej republike. Doména bola v čase podania Návrhu používaná. Expert konštatoval podobnosť Chráneného označenia s Doménou. Subjektívne právo ani legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom tvrdené a ani preukázané. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa pri registrácii Domény (s poukazom na Chránené označenie) a používaní Domény (s poukazom na prevádzkovanie parazitujúcej webstránky na Doméne). Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant requested the transfer of the <mouonline.sk> domain name from its Holder to itself, on the grounds of alleged infringement of his rights under the „MOU“ trademarks with effect also in the Slovak Republic. The Domain was in use at the time of filing the Application. The Expert noted the similarity of the Protected designation with the domain name. Neither the subjective right nor the legitimate interest in the Domain was asserted or demonstrated by the Holder. The Complainant has sufficiently demonstrated a lack of good faith in the Holder’s registration of the Domain (regarding the Protected designation) and use of the Domain (pointing to the operation of a parasitic website on the Domain). Noting fulfilling all the conditions set out in the ADR Rules, the Expert granted the Application its entirety.