Odborné rozhodnutie vo veci domény ferring.sk (40/2022)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „ferring.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu titulom existencie ochrannej známky „FERRING“ a dobrého mena a povesti Sťažovateľa. Držiteľ si Doménu registroval bez toho, aby ju akýmkoľvek skutočným spôsobom využíval. Expert skonštatoval preukázanie existencie Chráneného označenia a to v podobe ochrannej známky k slovnému označeniu „FERRING“ a existencie obdobného obchodného mena. Expert ďalej konštatoval zhodnosť ochrannej známky na označenie „FERRING“ s Doménou „ferring.sk“. Expert taktiež skonštatoval, že Sťažovateľ si vybudoval značný stupeň dobrej povesti a dobrého mena u priemerného spotrebiteľa, ktorý by sa pokúsil navštíviť Doménu. Sťažovateľ predloženými dôkazmi, ktoré podporilo aj následné konanie Držiteľa po zistení, že vo veci Domény bolo začaté konanie pred Centrom ADR, preukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v Pravidlách ADR, Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant sought the transfer of the Domain „ferring.sk“ from its Holder due to the alleged interference with his rights to the Protected Mark, for which the trademark „FERRING“ is registered in the name of the Complainant and good reputation or good character in the relevant part of the public. The Holder has registered the Domain without using it in any way. The Expert found that the Protected Mark had been established because of the existence of the trademark „FERRING” and the good reputation of the Complaint. The Expert further stated that the trademark „FERRING“ is identical to the Domain „ferring.sk“. The Expert also found that the Complainant had built up a significant degree of goodwill in the relevance of the average consumer who would attempt to visit the Domain. The Complainant proved the Holder’s lack of good faith with the submitted evidence, which was also supported by the Holder’s subsequent actions after initiating proceedings that had been initiated before the ADR Center regarding the Domain. With regard to the fulfillment of all conditions set out in the ADR Rules, the Expert granted the proposal and ordered the transfer of the Domain to the Complainant.