Odborné rozhodnutie vo veci domény facebook.sk (49/2023)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „facebook.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, na ktoré sú registrované ochranné známky „FACEBOOK“. Držiteľ si Doménu registroval bez toho, aby ho na to Sťažovateľ oprávnil a po jej registrácii Doménu využíval iba na presmerovanie na webstránku Sťažovateľa. Expert skonštatoval preukázanie existencie Chráneného označenia z dôvodu existencie ochranných známok k označeniu „FACEBOOK“ ako aj dobrého mena Sťažovateľa. Expert ďalej konštatoval zhodnosť slovnej ochrannej známky „FACEBOOK“ s doménou „facebook.sk“. Držiteľ nepreukázal žiadne svoje právo ani legitímny záujem. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa najmä tým, že Doména nebola riadne využívaná od jej registrácia, slúžila iba na presmerovanie na webstránku Držiteľa. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant requested the transfer of the domain name „facebook.sk“ from its Holder to itself on the ground of alleged infringement of its rights in the Protected Sign for which the trademarks „FACEBOOK“ are registered. The Holder registered the Domain without being authorised to do so by the Complainant and, after its registration, used the Domain only to redirect to the Complainant’s website. The expert found a prima facie case of the existence of the Protected Mark due to the existence of trademarks for the mark „FACEBOOK“ as well as the Complainant’s goodwill. The expert further found that the word mark „FACEBOOK“ was identical to the domain name „facebook.sk“. The proprietor has not established any of its rights or legitimate interests. In particular, the Complainant demonstrated a lack of good faith on the part of the Holder in that the Domain Name had not been properly used since it was registered, it had only been used to redirect to the Holder’s website. Given that all the conditions set out in the ADR Rules were met, the ADR Expert granted the application and ordered the transfer of the Domain Name to the Complainant.