Odborné rozhodnutie vo veci domény canalplus.sk (41/2022)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <canalplus.sk> z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „CANAL PLUS“ s účinkami aj v Slovenskej republike. Doména bola v čase podania návrhu nepoužívaná. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s Doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo ani legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané, najmä pre neunesenie dôkazného bremena Držiteľa o jeho údajnom zámere používať Doménu. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní Domény Držiteľom, najmä takmer 3 ročnou pasivitou Držiteľa, ktorý Doménu nepoužíval. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant requested that a domain name <canalplus.sk> is transferred from its current Domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of the trade marks “ CANAL PLUS ” with effects in Slovakia. At the time of transfer request submission the Domain was not used. The Expert concluded that the trade marks “CANAL PLUS” are identical with the domain name <canalplus.sk>  and a likelihood of confusion exists in this case. The Domain holder failed to prove any legitimate right or interest to the Domain, namely due to failing to meet the requisite burden of proof regarding his alleged intent to use the Domain. Moreover, the Complainant sufficiently proved the Domain holder’s lack of good faith with respect to registration and using of the Domain, namely nearly 3 years passivity of the Domain holder who did not use the Domain. The ADR Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the Domain to the Complainant.