Odborné rozhodnutie vo veci domény bioderma.sk (39/2022)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „bioderma.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu titulom existencie ochrannej známky „BIODERMA“. Držiteľ si Doménu registroval bez toho, aby ju akýmkoľvek skutočným spôsobom využíval. Expert skonštatoval preukázanie existencie Chráneného označenia a to v podobe  ochrannej známky k slovnému označeniu „BIODERMA“. Expert ďalej konštatoval zhodnosť ochrannej známky na označenie „BIODERMA“ s Doménou „bioderma.sk“. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa tým, že Doména nebola skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant sought the transfer of the Domain „bioderma.sk“ from its Holder due to the alleged interference with his rights to the Protected Mark, for which the trademark „BIODERMA“ is registered in the name of the Complainant. The Holder has registered the Domain without using it in any way. The Expert found that the Protected Mark had been established because of the existence of the trademark „BIODERMA“. The Expert further stated that the trademark „BIODERMA“ is identical with the Domain „bioderma.sk“. The Complainant has demonstrated the Holder’s lack of good faith in that the Domain has not been used at all for at least 2 years from the date of its registration. With regard to the fulfillment of all conditions set out in the ADR Rules, the Expert granted the proposal and ordered the transfer of the Domain to the Complainant.