Odborné rozhodnutie vo veci domén granulox.sk a granudacyn.sk (33/2021)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „granulox.sk“ a domény „granudacyn.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, na ktoré sú registrované ochranné známky „Granulox“ a „Granudacyn“. Držiteľ si doménu registroval bez toho, aby ho na to Sťažovateľ oprávnil a po jej registrácii doménu nijakým spôsobom nevyužíval. Expert skonštatoval preukázanie existencie Chráneného označenia z dôvodu existencie ochranných známok k slovnému označeniu „Granulox“ a „Granudacyn“. Expert ďalej konštatoval zhodnosť ochrannej známky „Granulox“ s doménou „granulox.sk“ a „Granudacyn“ s doménou „granudacyn.sk“. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa najmä tým, že Doména nebola vôbec využívaná a navyše bola zaregistrovaná za účelom dosiahnutia neoprávneného zisku z predaja domén Sťažovateľovi za neprimerane vysokú cenu. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domén na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant sought that the domain „granulox.sk“ and the domain „granudacyn.sk“ are transferred from its current domain name Holder to the Complainant on the basis of an alleged infringement of the rights to the Protected Mark, for which trademarks „Granulox“ and „Granudacyn“ are registered in the name of the Complainant. The Holder registered the domain without the Complainant’s consent to do so and did not use the domain in any way after its registration. The Expert found that the Protected Mark had been established because of the existence of the word trademarks ‚Granulox‘ and ‚Granudacyn‘. The Expert further stated that the trademark „Granulox“ is identical with the domain „granulox.sk“ and the trademark „Granudacyn“ is identical with the domain „granudacyn.sk“. The Complainant proved the Holder’s lack of good faith, in particular by the fact that the Domain was not used at all, and, in addition, it was registered in order to obtain an unjustified profit from the sale of domains to the Complainant at an unreasonably high price. With regard to the fulfillment of all conditions set out in the ADR Rules, the Expert granted the proposal and ordered the transfer of domains to the Complainant.