Odborné rozhodnutie Panelu Expertov vo veci domény vogue.sk (1/2017)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény vogue.sk z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „VOGUE“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Panelu Expertov nebola doména vogue.sk verejne používaná. Avšak bolo preukázané, že do oznámenia o spore bola Doména používaná na presmerovanie na stránku s módnym obsahom a prezentáciou módnej kolekcie. Tá bola navrhnutá manželkou predchádzajúceho držiteľa, ktorá je zároveň spolu s ním spoločníčkou a konateľkou v spoločnosti aktuálneho Držiteľa. Panel Expertov konštatoval zhodnosť ochrannej známky „VOGUE“ s doménou vogue.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Pokiaľ ide o Sťažovateľom tvrdené dobré meno ochranných známok „VOGUE“, Panel Expertov síce pripustil možnosť jeho existencie, ale nerozhodol spor na tomto základe, nakoľko nebol  dostatočne preukázaný vzťah dobrého mena k relevantnej časti verejnosti, teda k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní Domény Držiteľom tým, že Držiteľ získal a používal Doménu na vlastné obohatenie prostredníctvom priťahovania užívateľov na konkurenčnú stránku poskytujúcu zhodné tovary a služby. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Panel Expertov vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant requested that a domain name vogue.sk be transferred from its current domain name holder to herself on the basis of an infringement of its right to trademarks „VOGUE“, with effect for the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Panel of Experts, the domain name vogue.sk was not publically used. However, it was proven that, until the notification about the dispute, the domain was used to redirect to a webpage with a fashion content and presentation of a designer collection. The collection was designed by a wife of previous domain name holder, who is at the same time co-manager and co-shareholder in the company of the present domain name holder. The Panel of Experts concluded that the trademark „VOGUE“ and the domain name vogue.sk are identical and that a likelihood of confusion exists between the two. As far as the alleged repute of the trademark is concerned, the Panel of Experts accepted the possibility of its existence, however, did not rule on this basis due to lacking evidence about reputation of the trademark with respect to relevant part of the public, i.e. consumers in the Slovak Republic. The domain name holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant proved the domain name holder’s lack of good faith in acquiring of the domain name because of acquisition and use of the domain for own enrichment in order to attract users to a competing website providing identical goods and services. The Panel Experts thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant.