Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény viagra-eshop.sk (26/2020)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „viagra-eshop.sk“ z Držiteľa na svojho právneho zástupcu z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, ktoré v tomto prípade predstavovala ochranná známka Sťažovateľa (VIAGRA). Držiteľ si zaregistroval Doménu bez akejkoľvek predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom, pričom následne začal na predmetnej Doméne prevádzkovať internetový obchod zameraný na predaj farmaceutických výrobkov konkurujúcich výrobkom Sťažovateľa a neoprávnene používať ochrannú známku Sťažovateľa. Expert konštatoval podobnosť Chráneného označenia „VIAGRA“ s Doménou „viagra-eshop.sk“. Expert taktiež prijal záver o tom, že Sťažovateľ preukázal, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobre meno a tak nebolo potrebné skúmať pravdepodobnosť zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením. Následne Expert konštatoval aj to, že Držiteľ nepreukázal právo alebo legitímny záujem k Doméne. Sťažovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery pri zaregistrovaní a používaní Domény zo strany Držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na právneho zástupcu Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant requested that the domain „viagra-eshop.sk“ is transferred from its current domain name holder to the Complainant’s legal representative on the basis of an alleged infringement of the rights to the Protected sign. In this case the Protected sign represents the Complainant’s trade mark (VIAGRA). The domain name holder registered the domain without having any previous agreement with the Complainant. Afterwards, the domain name holder launched its e-shop operated on the Domain. The domain name holder’s e-shop has been focused mainly on offering pharmaceutical products competing with the Complainant’s products while illegally using the Complainant’s trade mark. The Expert concluded that the domain „viagra-eshop.sk“ is similar to the Protected sign “VIAGRA”. The Expert concluded that the Complainant successfully proved that its Protected sign is well-known, as a result of which the assessment whether the likelihood of confusion exists in this case was not needed. Moreover, the Expert concluded that the domain name holder did not prove his right or legitimate interest to the Domain. The Complainant also succeeded with proving the absence of good faith on the part of the domain name holder during the registration and use of the domain by the domain name holder. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant’s legal representative.