Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény supradyn.sk (14/2019)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény supradyn.sk z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochrannej známky „SUPRADYN“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta nebola doména verejne používaná. Sťažovateľ dostatočne nepreukázal dobré meno ochrannej známky „SUPRADYN“, avšak Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény Držiteľom, konkrétne získanie Domény s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, pričom Doména nebola skutočne používaná po dobu najmenej dvoch rokov. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant requested that a domain name supradyn.sk be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged interference with its rights to trademark „SUPRADYN“ with respect to the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, domain wasn’t publicly used. The Expert stated the identity of the SUPRADYN trademark with the domain and the resultant likelihood of confusion between them. However, the Complainant did not prove the reputation of the trade mark “SUPRADYN”. The domain name Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant did sufficiently prove the lack of good faith in acquiring and using Domain by the Holder, in concreto acquiring the Domain to prevent the Complainant from using the Protected Designation within the corresponding Domain plus the Domain has not actually been used for at least two years. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain supradyn.sk to the Complainant.