Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény ryanair.sk (9/2019)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény ryanair.sk z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „RYANAIR“ s účinkami v Slovenskej republike, práv obchodného mena a iných práv k nezapísaným označeniam. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta bola doména verejne používaná. Sťažovateľ dostatočne nepreukázal dobré meno ochranných známok „RYANAIR“, avšak Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény Držiteľom, najmä zámer narušiť jeho hospodársku činnosť a cieľ dosiahnuť neoprávnený zisk v súvislosti s priťahovaním používateľov na webové sídlo iného subjektu. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant requested that a domain name ryanair.sk be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged interference with its rights to trademarks „RYANAIR“ with respect to the Slovak Republic, rights to trade name, and other unregistered rights. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, domain was publicly used. The Expert stated the identity of the RYANAIR trademarks with the domain and the resultant likelihood of confusion between them. The domain name Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain names. The Complainant did sufficiently prove the lack of good faith in acquiring and using Domain by the Holder, in particular the intention to interfere with its economic activity and the purpose of obtaining undue profit in attracting users to the other domain holder’s website. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain ryanair.sk to the Complainant.