Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény redken.sk (3/2018)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény redken.sk z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „REDKEN“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta bola doména redken.sk verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť ochranných známok „REDKEN“ s doménou redken.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény Držiteľom tým, že Držiteľ získal a používal doménu na vlastné obohatenie prostredníctvom priťahovania užívateľov na konkurenčnú stránku poskytujúcu zhodné tovary a služby. Samotný fakt, že Držiteľ pracoval s výrobkami chránenými ochrannými známkami Sťažovateľa v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa nepovažuje za legitímny dôvod na držanie Domény zhodnej s týmito ochrannými známkami, a Držiteľovi tým nevznikli žiadne práva k spornej doméne. Umiestnenie webovej prezentácie s odkazom na konkurenčnú webovú stránku www.ucesy.com, a to aj napriek neskoršiemu odstráneniu tejto prezentácie z domény redken.sk, treba považovať za nedostatok dobrej viery. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant requested that a domain name redken.sk be transferred from its current domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of its right to trademarks „REDKEN“ with effects for the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the domain name redken.sk was publicly used. The Expert stated that the trademarks „REDKEN“ and the domain name redken.sk domain is identical and that a likelihood of confusion exists between the two. The domain name holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant proved the domain name holder´s lack of good faith in acquiring and using the domain name because of acquisition and use of the domain for own enrichment in order to attract users to a competing website providing identical goods and services. The very fact that the holder has been working with products protected by the Complainant’s trademarks as part of his business is not considered to be a legitimate reason to hold a domain identical with these trademarks and the holder has not thereby acquired any rights to the disputed domain. The placement of a web presentation with a link to the competing website www.ucesy.com, even despite the later removal of this presentation from the redken.sk domain, should be considered a lack of good faith. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant.