Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény primat.sk (4/2018)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény primat.sk z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z kombinovaných ochranných známok „primat.cz“ s účinkami v Českej republike a „primat.sk“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta nebola doména primat.sk verejne používaná. Česká ochranná známka Sťažovateľa, ktorá má skoršie právo prednosti ako je dátum registrácie Domény, nebola pre účely konania považovaná za Chránené označenie v zmysle Pravidiel ADR, vzhľadom na nepreukázanie tvrdenej všeobecnej známosti ochrannej známky na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.  Vzhľadom na to, že slovenská ochranná známka Sťažovateľa bola prihlásená s právom prednosti až viac ako dva roky po registrácii Domény, Sťažovateľ v čase registrácie Domény a viac ako dva roky po registrácii nemal práva k žiadnemu relevantnému Chránenému označeniu. Predovšetkým v dôsledku tejto skutočnosti, ako aj vzhľadom na generickú povahu slovného označenia „primat“ Sťažovateľ nepreukázal absenciu dobrej viery Držiteľa pri registrácii, získaní a používaní Domény a Držiteľ dostatočne preukázal legitímny záujem k Doméne pri jej registrácii. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR, Expert návrh zamietol podľa čl. 4.1.5 Pravidiel ADR.

Summary:

The Complainant requested that a domain name primat.sk be transferred from its current domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of its rights to combined trademarks „primat.cz“, with effect for the Czech Republic and „primat.sk“, with effect for the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the domain name primat.sk was not publicly used. The Czech trademark of the Complainant with earlier priority right, preceding the date of the registration of the disputed domain, has not been considered as Protected Mark within the meaning of ADR Rules, since it was not proven that it is a well-known trademark within Slovak Republic territory or in relation to Slovak Republic.  Based on the fact that the Slovak trademark of the Complainant was filed with right of priority more than two years after the registration of the disputed domain, the Complainant did not hold rights to any relevant Protected Mark at the time of the registration of the disputed domain and more than two years after its registration. Primarily in consequence of this fact, and also taking into consideration the generic nature of the word “primat”, the Complainant did not prove the absence of Registrant’s good faith concerning registration, acquisition and use of the disputed domain and the Registrant sufficiently proved its legitimate interest in the disputed domain at its registration. The Expert thus concluded that not all necessary conditions required by the Rules of ADR were fulfilled and, based on Sec. 4.1.5. of the ADR Rules, rejected the Complainant’s proposal.