Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény prestigepark.sk (2/2018)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „prestigepark.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k obchodnému menu. Medzi jednou zo spoločností z obchodnej skupiny Sťažovateľa a Držiteľom existoval zmluvný vzťah, na základe ktorého bol Sťažovateľ jedným z oprávnených prijímateľom služieb v oblasti výpočtovej techniky, ktoré mal poskytovať Držiteľ. V súvislosti s týmto právnym vzťahom došlo aj k registrácii Domény zo strany Držiteľa, avšak bez toho, aby Držiteľ previedol Doménu na Sťažovateľa, a to aj napriek tomu, že Držiteľ Sťažovateľovi opakovane (re-)fakturoval poplatky za Doménu, ako aj služby za webhosting Domény. Uvedené faktúry boli následne uhrádzané priamo zo strany Sťažovateľa. Držiteľ opakovane odmietol previesť na Sťažovateľa Doménu, a to aj v čase, keď už došlo k ukončeniu rámca pôvodnej zmluvnej spolupráce. Expert konštatoval podobnosť obchodného mena „PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o.“ s doménou „prestigepark.sk“ a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery pri používaní Domény Držiteľom tým, že Držiteľ odmieta previesť Doménu na Sťažovateľa, a to aj napriek tomu, že Doménu mal zaregistrovať v prospech Sťažovateľa. S uvedeným korešponduje aj skutočnosť, že Držiteľ opakovane (re-)fakturoval Sťažovateľovi náklady za úhradu poplatkov za Doménu, ako aj webhosting Domény. Držiteľ pritom vedel, že znenie Domény, ktorú zaregistroval, tvorí dominantná časť obchodného mena Sťažovateľa, ako aj to, že obsah webovej stránky zverejnenej na tejto Domény sa v plnom rozsahu týka obchodnej činnosti Sťažovateľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant requested that a domain name „prestigepark.sk“ is transferred from its current domain name holder to itself on the basis of an alleged infringement of rights to the Complainant’s company name. A contractual relationship existed between a company belonging to the Complainant’s corporate group and the current domain name holder on the basis of which the Complainant was one of the recipients entitled to receive IT services from the domain name holder. In connection with this contractual relationship, the domain name „prestigepark.sk“ had been registered by the current domain name holder, but the domain name holder did not transfer this domain to the Complainant notwithstanding the fact that the domain name holder had repeatedly (re-)invoiced the fees related to the domain and webhosting services to the Complainant. Repeatedly, the domain name holder refused to carry out the transfer of the domain to the Complainant; such refusal took place also at the time when the initial contractual relationship had already been terminated. The Expert concluded that there is a similarity between the Complainant’s company name „PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o.“ and the domain name „prestigepark.sk“ and that likelihood of confusion exists between these two names. The domain name holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant proved the domain name holder’s lack of good faith with respect to using the domain name in a way in which the domain name holder had been refusing to transfer the domain name to the Complaint notwithstanding the fact that the domain name holder had been supposed to register the domain in the name of the Complainant. This statement is corroborated also by the fact that the domain name holder repeatedly (re-)invoiced the fees related to the domain and webhosting services to the Complainant. At the same time, the domain name holder knew that the domain name “prestigepark.sk“ contains the dominant part of the Complainant’s company name and that the contents of the website available on this domain name is related to the full extent to the Complainant’s business activities. The ADR Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant.