Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény petrzalskenoviny.sk (7/2019)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény petrzalskenoviny.sk z jej Držiteľa na Sťažovateľa z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv ochrannej známky „PETRŽALSKÉ NOVINY“. V čase podania návrhu a vydania odborného rozhodnutia Experta nebola doména petrzalskenoviny.sk verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť ochrannej známky „PETRŽALSKÉ NOVINY“ s doménou petrzalskenoviny.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Zároveň bola konštatovaná nízka až priemerná rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, ako aj jej lokálny charakter obmedzený na m.č. Petržalka. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané. Nebola preukázaná vedomosť Držiteľa o existencii ochrannej známky a Držiteľovi nebolo možné pričítať okolnosti a správania jeho predchodcu. Sťažovateľ nepreukázal absenciu dobrej viery Držiteľa pri registrácii, získaní a používaní domény. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR, Expert návrh zamietol podľa čl. 4.1.5 Pravidiel ADR.

Summary:

The Complainant requested that a domain name petrzalskenoviny.sk be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged threat of interference with its rights to trademark „PETRŽALSKÉ NOVINY“. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the petrzalskenoviny.sk domain was not publicly used. The Expert stated the identity and similarity of the „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark with the petrzalskenoviny.sk domain and the resultant likelihood of confusion between them. The distinctiveness of the „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark was at low to average level. The Expert stated only local character of the „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark limited only to city section Petržalka. The domain name Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant did not sufficiently prove the Holder´s knowledge of the existence of „PETRŽALSKÉ NOVINY“ trademark and it was not possible to attribute the circumstances and behaviour of the previous holder to the current Holder. The Complainant did not sufficiently prove the  the lack of good faith in acquiring and using the Domain by the Holder. By declaring non-compliance with all the necessary conditions laid down in the ADR Rules, the Expert rejected the proposal in its entirety.