Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény levi.sk (30/2020)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „levi.sk“ z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu „LEVI´S“ a „LEVI STRAUSS“ ako aj „LEVI“. Držiteľ si doménu registroval bez toho, aby ju akýmkoľvek skutočným spôsobom používal, vyžíval ju iba na presmerovanie na konkurenčnú doménu. Expert skonštatoval preukázanie existencie Chráneného označenia ako ochrannej známke k slovnému označeniu „LEVI´S“ a „LEVI STRAUSS“. Expert ďalej konštatoval podobnosť ochrannej známky „LEVI´S“ a „LEVI STRAUSS“ s doménou „levi.sk“, pričom bolo konštatované dobré meno Sťažovateľa v relevantnej časti verejnosti. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa tým, že Doména nebola skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov a navyše bola zaregistrovaná za účelom dosiahnutia neoprávneného zisku a pritiahnutia zákazníkov na konkurujúcu doménu Držiteľa, resp. tretej osoby. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant sought domain name transfer of the domain „levi.sk“ from the Holder onto him due to the alleged interference with his rights to the Protected signs „LEVI´S“ and „LEVI STRAUSS“ as well as „LEVI“. The holder registered the domain without using it in any actual way, using it only to redirect it to a competing domain. The expert found that the Protected sign had been established as a trade mark for the words ‚LEVI´S‘ and ‚LEVI STRAUSS‘. The Expert further stated the similarity of the trademarks „LEVI´S“ and „LEVI STRAUSS“ with the domain „levi.sk“, while the good name of the Complainant was found in the relevant part of the public. The Complainant demonstrated a lack of good faith of the Holder by the fact that the Domain has not been actually used for at least 2 years and, in addition, has been registered in order to make unauthorized profits and attract customers to the Holder’s competing domain, or a third party. With regard to the fulfillment of all conditions set out in the ADR Rules, the Expert granted the proposal and ordered the transfer of the domain to the Complainant.