Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény converse.sk (22/2020)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény converse.sk z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „CONVERSE“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta nebola doména verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s doménou
a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Pokiaľ ide o Sťažovateľom tvrdené dobré meno ochranných známok „CONVERSE“, Expert síce pripustil možnosť jeho existencie, ale nerozhodol spor na tomto základe, nakoľko nebol dostatočne preukázaný vzťah dobrého mena k relevantnej časti verejnosti, teda k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Subjektívne právo ani legitímny záujem k doméne neboli Držiteľom preukázané. Expert odmietol snahu Držiteľa účelovo „skonštruovať“ svoj legitímny záujem k Doméne ex post, v reakcii na vzniknutý doménový spor. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény Držiteľom, konkrétne získanie Domény s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, pričom Držiteľ sa zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane. Doména nebola skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Summary:

The Complainant requested that a domain name converse.sk be transferred from its current domain name holder to the Complainant on the basis of an infringement of its right to trademarks „CONVERSE“, with effect for the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the domain name converse.sk was not publically used. The Expert concluded that the trademark „CONVERSE“ and the domain name converse.sk are identical and that a likelihood of confusion exists between the two. As far as the alleged repute of the trademark is concerned, the Expert accepted the possibility of its existence, however, did not rule on this basis due to lacking evidence about reputation of the trademark with respect to relevant part of the public, i.e. consumers in the Slovak Republic. The domain name holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Expert refused the effort of the domain name holder to construe his legitimate interest ex post, as a reaction to the domain name dispute. The Complainant did sufficiently prove the lack of good faith in acquiring and using Domain by the Holder, in concreto, acquiring the Domain with the aim to prevent the Complainant from using the Protected Designation within the corresponding Domain, while the Holder has been involved repeatedly in such misconduct. In the past, the Domain was used with the aim to make an undue profit by attracting users to a third party website due to the likelihood of confusion between Domain and Protected Designation. The Domain has not actually been used for at least two years from its registration or from 1st September 2017, as the case may be. The Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain converse.sk to the Complainant.