Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény bransontraktor.sk (15/2019)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „bransontraktor.sk” z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do značky Branson a z dôvodu tvrdeného porušovania záujmov majiteľa tejto značky. Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení predložil doklady, ktoré preukazujú, že aktuálne dodáva spoločnosť Kukje Machinery Co., Ltd. ako výrobca traktorov Branson do Slovenskej tovary svoje vozidlá iba Sťažovateľovi. Sťažovateľ však v konaní nepreukázal existenciu chráneného označenia a ani toho, aby Sťažovateľ mal alebo vykonával k potenciálnemu chránenému označeniu práva. Preukázanie aktuálneho dodávateľsko-odberateľského vzťahu ešte samo osebe nedáva Sťažovateľovi žiadne oprávnenie uplatňovať si vo svojom mene a na vlastný účet právne nároky voči tretím osobám. Sťažovateľ nepreukázal existenciu chráneného označenia a ani to, aby mal alebo vykonával práva k chránenému označeniu. Nedošlo tak k splneniu základnej podmienky, ktoré Pravidlá ADR požadujú pre dosiahnutie úspechu Sťažovateľa vo veci, keďže Sťažovateľ je povinný preukázať, že reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je zhodný alebo podobný s chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ právo. Konštatujúc nesplnenie nevyhnutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrh Sťažovateľa na prevod Domény zamietol.

Summary:

The Complainant requested that a domain name „bransontraktor.sk“ is transferred from its current domain name Holder to the Complainant itself on the basis of an alleged interference with the brand Branson and alleged violation of the brand owner’s interests. In support of its claims, the Complainant submitted documents proving that currently the company Kukje Machinery Co., Ltd. as a manufacturer of Branson tractors supplies its vehicles to Slovakia only to the Complainant. However, in the proceedings the Complainant proved neither the existence of the protected sign nor the fact that the Complainant would have or would exercise rights towards the hypothetically protected sign. Providing evidence concerning the current supplier-customer relationship does not in itself give the Complainant any right to assert legal claims against third parties on its own behalf and on its own account. The Complainant has not established the existence of a protected sign or that it had or exercised rights to the protected sign. Thus, the basic condition required by the ADR Rules for the Complainant’s success in the matter has not been met, as the Complainant is obliged to prove that the character string constituting the Holder’s Domain is identical or similar to the protected sign to which the Complainant has or is exercising his rights. Noting that the necessary conditions set out in the ADR Expert Rules have not been met, the Complainant’s proposal to transfer the Domain has been rejected.