Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény 1xbet.sk (17/2019)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domény 1xbet.sk z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv zo slovnej a obrazovej ochrannej známky EÚ „1xbet“ s účinkami v celej EÚ, teda aj v Slovenskej republike. Obidve ochranné známky boli prihlásené s právom prednosti viac ako 2,5 roka pred registráciou Domény Držiteľom. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta nebola doména 1xbet.sk verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť a podobnosť ochranných známok „1xbet“ s doménou 1xbet.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Všeobecná známosť Chráneného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nebola preukázaná. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ však dostatočne nepreukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní Domény Držiteľom, najmä cieľ zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenie, zámer narušiť jeho hospodársku činnosť alebo dosiahnuť neoprávnený zisk. Samotný fakt, že Držiteľ nepoužíva Doménu, spojený s obavou Sťažovateľa z ohrozenia práva a inak nepodloženými vyjadreniami o špekulatívnej registrácii za účelom následného predaja alebo prenájmu Domény nie sú dostatočnými objektívnymi skutočnosťami (dôkazmi), na základe ktorých by Expert mohol urobiť záver o nedostatku dobrej viery. Expert nemôže dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide o povinnosť Strán. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrh v celom rozsahu zamietol.

Summary:

The Complainant requested that a domain name 1xbet.sk be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged threat of interference with its rights to word and figurative trademarks „1xbet“ with respect to the European Union, thus also in the Slovak Republic. Both trademarks were filed with right of priority more than 2,5 years before the registration of the disputed Domain by the Holder. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the 1xbet.sk domain was not publicly used. The Expert stated the identity and similarity of the 1xbet trademarks with the 1xbet.sk domain and the resultant likelihood of confusion between them. The well-known reputation of Protected Mark within Slovak Republic territory or in relation to Slovak Republic, was not proved. The Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the Domain, in particular for the purpose of preventing the Complainant from using the Protected Mark within the corresponding Domain, for the purpose of disrupting the economic activities of the Complainant or to make an unlawful profit. The very fact that the Holder does not use the Domain, linked to the Complainant’s concern of threat of law and otherwise unsubstantiated expressions about the speculative registration for the purpose of resale or rent the Domain, are not sufficient objective facts (evidence) leading to the conclusion that the Expert could state the lack of good faith. An Expert cannot supplement or search for substantive facts or evidence as it is the duty of the Party. By declaring non-compliance with all the necessary conditions laid down in the ADR Rules, the Expert rejected the proposal in its entirety.