Odborné rozhodnutie Experta vo veci domén spartak.sk, fcspartak.sk, spartaktrnava.sk, fcspartaktrnava.sk (18/2019)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ požiadal o prevod domén „spartak.sk“, „fcspartak.sk“, „spartaktrnava.sk“, „fcspartaktrnava.sk“ z Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, ktoré v tomto prípade predstavovalo obchodné meno Sťažovateľa (FC Spartak, a.s.), a nezapísané označenie „Spartak Trnava“. Spoločnosť WebHouse, s.r.o. nadobudla domény „spartak.sk“ a „fcspartaktrnava.sk“ od predchádzajúceho majiteľa, pričom prostredníctvom domény „spartak.sk“ bola pôvodne prevádzkovaná fanúšikovská stránka futbalového klubu FC Spartak Trnava. V čase nadobudnutia uvedených dvoch domén už spoločnosť WebHouse, s.r.o. bola držiteľom domén „fcspartak.sk“ a „spartaktrnava.sk“, pričom v roku 2019 došlo k prevodu všetkých štyroch domén zo spoločnosti WebHouse, s.r.o. na Držiteľa. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenie „FC Spartak, a.s.“ s Doménou „fcspartak.sk“ a zhodnosť Chráneného označenia „Spartak Trnava“ s Doménou „spartaktrnava.sk“. Expert zároveň konštatoval, že Doména „fcspartaktrnava.sk“ je podobná s Chráneným označením „Spartak Trnava“, a že Doména „spartak.sk” je podobná s Chráneným označením “FC Spartak, a.s.”. Sťažovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena Chráneného označenia, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku pravdepodobnosti zámeny. Expert konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi Doménami Držiteľa a Chráneným označením. Expert zároveň konštatoval, že Držiteľ nepreukázal právo alebo legitímny záujem k Doménam. Sťažovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery pri používaní Domén zo strany Držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domén na Sťažovateľa.

Summary:

The Complainant requested that the domains „spartak.sk“, „fcspartak.sk“, „spartaktrnava.sk“, „fcspartaktrnava.sk“ are transferred from its current domain name holder to the Complainant on the basis of an alleged infringement of the rights to the Protected sign. In this case the Protected sign includes the Complainant’s company name (FC Spartak, a.s.) and the unregistered sign „Spartak Trnava“. The company WebHouse, s.r.o. acquired the domains „spartak.sk“ and „fcspartaktrnava.sk“ from their previous owner; initially a fan page of the football club FC Spartak Trnava was operated through the domain „spartak.sk“. At the time of the transfer of the domains „spartak.sk“ and „fcspartaktrnava.sk“ to the company WebHouse, s.r.o., the company WebHouse, s.r.o. already owned the domains „fcspartak.sk“ and „spartaktrnava.sk“. Afterwards, in the year 2019 all four of the mentioned domains were transferred from the company WebHouse, s.r.o. to the current domain holder. The Expert concluded that the domain „fcspartak.sk“ is identical with the Protected sign (the company name FC Spartak, a.s., and the domain „spartaktrnava.sk“ is identical with the Protected sign (the unregistered sign „Spartak Trnava“). Moreover, the Expert concluded that the domain „fcspartaktrnava.sk“ is similar to the Protected sign (the unregistered sign „Spartak Trnava“), and the domain „spartak.sk“ is similar to the Protected sign (the company name FC Spartak, a.s.). The Expert concluded that Complainant did not prove that its Protected sign is well-known, as a result of which the Expert had to assess whether the likelihood of confusion exists in this case. In this respect, the Expert found the likelihood of confusion between the domains and the Protected sign. Moreover, the Expert concluded that the domain name holder did not prove his right or legitimate interest to the Domains. The Complainant also succeeded with proving the absence of good faith on the part of the domain name holder during the use of the domains by the domain name holder. Expert thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domains to the Complainant.